Có 1 kết quả:

biàn tài fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) allergic response
(2) allergy