Có 1 kết quả:

biàn gēng

1/1

biàn gēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to change
(2) to alter
(3) to modify