Có 1 kết quả:

biàn wēn dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

poikilothermal (cold-blooded) animal