Có 1 kết quả:

biàn xiàng

1/1

biàn xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in disguised form
(2) covert

Một số bài thơ có sử dụng