Có 1 kết quả:

biàn jié

1/1

biàn jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) betrayal
(2) defection
(3) turncoat
(4) to change sides politically