Có 1 kết quả:

biàn ruǎn

1/1

biàn ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to soften