Có 1 kết quả:

chán chǎn

1/1

chán chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defame one person while flattering another
(2) a slandering toady

Một số bài thơ có sử dụng