Có 1 kết quả:

lán yán

1/1

lán yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slander
(2) calumny
(3) to accuse unjustly