Có 1 kết quả:

zàn bù jué kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to praise without cease (idiom); praise sb to high heaven