Có 1 kết quả:

zàn xǔ

1/1

zàn xǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to praise
(2) to laud