Có 1 kết quả:

jì shù qì

1/1

jì shù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) counter
(2) register