Có 1 kết quả:

jì suàn qì

1/1

jì suàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calculator
(2) calculating machine