Có 1 kết quả:

jì suàn jī kě dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) computer-readable
(2) machine-readable