Có 1 kết quả:

jì liàng zhì

1/1

jì liàng zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

system of weights and measures