Có 1 kết quả:

dìng dìng

1/1

dìng dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set
(2) to designate
(3) to stipulate
(4) to provide
(5) to draw up
(6) to formulate (rules etc)
(7) stipulation