Có 1 kết quả:

rèn wéi

1/1

rèn wéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to believe
(2) to think
(3) to consider
(4) to feel