Có 1 kết quả:

rèn rénr

1/1

rèn rénr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 認人|认人[ren4 ren2]