Có 1 kết quả:

rèn zhǔn

1/1

rèn zhǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to identify clearly
(2) to make sure of
(3) to believe firmly