Có 1 kết quả:

rèn mìng

1/1

rèn mìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to accept misfortunes as decreed by fate
(2) to be resigned to sth