Có 1 kết quả:

rèn chuáng

1/1

rèn chuáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have difficulties sleeping in a bed other than one's own