Có 1 kết quả:

rèn sǐ lǐ

1/1

rèn sǐ lǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) obstinate
(2) opinionated