Có 1 kết quả:

rèn sǐ lǐr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 認死理|认死理[ren4 si3 li3]