Có 1 kết quả:

rèn qīng

1/1

rèn qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to see clearly
(2) to recognize
(3) to realize