Có 1 kết quả:

rèn zuì xié shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

plea bargain