Có 1 kết quả:

rèn zhàng

1/1

rèn zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to own up to a fault
(2) to admit the truth
(3) to acknowledge a debt