Có 1 kết quả:

rèn gòu

1/1

rèn gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to undertake to purchase sth
(2) to subscribe (to share issue)