Có 1 kết quả:

rèn shū

1/1

rèn shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to concede
(2) to admit defeat