Có 1 kết quả:

rèn lǐng

1/1

rèn lǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to claim (as one's property)
(2) to adopt (a child)
(3) to accept (an illegitimate child as one's own)