Có 1 kết quả:

shàn liǎn

1/1

shàn liǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

impudent