Có 1 kết quả:

yì dìng

1/1

yì dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reach an agreement
(2) to agree upon