Có 1 kết quả:

yì dìng shū

1/1

yì dìng shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protocol
(2) treaty