Có 1 kết quả:

jì zài xīn li

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep in mind
(2) to store in one's heart
(3) to remember perfectly