Có 1 kết quả:

jì yì guǎng dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

memory span