Có 1 kết quả:

jì zhě zhāo dài huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

press conference