Có 1 kết quả:

jì pǔ

1/1

jì pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to notate music
(2) to write a score