Có 1 kết quả:

jiǎng yì qì

1/1

jiǎng yì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be loyal (to one's friends)
(2) to value loyalty