Có 1 kết quả:

jiǎng táng

1/1

jiǎng táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lecture hall
(2) CL:家[jia1],間|间[jian1]