Có 1 kết quả:

jiǎng zhuō

1/1

jiǎng zhuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lectern
(2) podium