Có 1 kết quả:

huì chēng

1/1

huì chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) euphemism
(2) word used to avoid a taboo reference