Có 1 kết quả:

nè sè

1/1

nè sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clumsy in speech
(2) tongue tied