Có 1 kết quả:

xǔ xià yuàn xīn ㄒㄩˇ ㄒㄧㄚˋ ㄩㄢˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to express a wish (to a deity)