Có 1 kết quả:

xǔ jiǔ

1/1

xǔ jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) for a long time
(2) for ages