Có 1 kết quả:

xǔ kě xié yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

licensing agreement (for intellectual property)