Có 1 kết quả:

xǔ kě zhèng

1/1

xǔ kě zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) license
(2) authorization
(3) permit