Có 1 kết quả:

xǔ hūn

1/1

xǔ hūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become engaged
(2) to affiance (a daughter)