Có 1 kết quả:

xǔ jià

1/1

xǔ jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

allowed to marry