Có 1 kết quả:

xǔ yuàn ㄒㄩˇ ㄩㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a wish
(2) to make a vow
(3) to promise a reward