Có 1 kết quả:

xǔ yuàn

1/1

xǔ yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a wish
(2) to make a vow
(3) to promise a reward