Có 1 kết quả:

é rén

1/1

é rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blackmail
(2) to extort