Có 1 kết quả:

shè gǎng

1/1

shè gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to post a sentry