Có 1 kết quả:

shè shēn chǔ dì ㄕㄜˋ ㄕㄣ ㄔㄨˇ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to put oneself in sb else's shoes